Všeobecné obchodní podmínky k poskytování Shoptet doplňku Google Reviews

(dále jen „Smlouva“) vydané společností

Imagine Anything s.r.o., IČ: 29137420, se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, zastoupená Přemyslem Donátem, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 203134

která poskytuje službu Shoptet doplňku Google Reviews, prostřednictvím Aplikace dostupné na https://ratings.shoptet.imagineanything.cz

(dále jen „Poskytovatel“),

(Poskytovatel a Uživatel dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“).

1. Pojmy a definice

1.1 Pokud není touto Smlouvou dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem v této Smlouvě používány v jednotném i množném čísle v následujících významech:

Doplněk řešení prostřednictvím kterého je možné propojit Shoptet s externími službami;
Produktová stránka internetová stránka Doplňku - https://doplnky.shoptet.cz/google-reviews;
Shoptet společnost Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 28935675, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 25395;
Admin přístup privilegovaný přístup k Aplikaci umožňující evidenci a správu účtů;
Aplikace elektronický prostředek ve výlučném vlastnictví Poskytovatele obsahující nástroje pro zobrazení Google recenzí na stránce Uživatele;
Citlivý údaj Osobní údaje zvláštní kategorie - informace o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů;
Ceník uvádí výši Odměny za Službu Shoptet doplněk Google Reviews poskytovanou podle této Smlouvy Uživateli, je součástí této Smlouvy a je zveřejněn na www stránkách Poskytovatele;
GDPR Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;
E-mail textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva poslaná prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací, která může být uložena v síti nebo v koncovém zařízení, dokud není vyzvednuta příjemcem;
Osobní údaj jakékoli informace o subjektu údajů, na jejichž základě jej lze přímo či nepřímo identifikovat;
Občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů;
Obsah Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, dokumenty, informace a díla (vč. děl autorských) používané Uživatelem v souvislosti s užíváním Služby Shoptet doplněk Google Reviews, jako texty, obrázky, videa, písma, apod., může se jednat i o díla třetích osob;
Obsah poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, dokumenty, informace a díla (vč. děl autorských) předkládané Poskytovatelem jako součást Služby Shoptet doplněk Google Reviews, která vytvářejí funkční rámec Služby Shoptet doplněk Google Reviews, včetně její věcné náplně;
Obsah Služby se rozumí soubor Obsahu poskytovatele a Obsahu uživatele;
Odměna souhrnné označení pro odměnu poskytovanou Uživatelem Poskytovateli za poskytování Služby Shoptet doplněk Google Reviews, jakož i odměnu za služby základní Servisní podpory, to vše ve výši stanovené podle platného Ceníku;
Pracovní den jakýkoli jiný den než sobota a neděle, který není státním svátkem v České republice a ve kterém jsou banky v České republice otevřeny pro poskytování služeb veřejnosti, to vše v čase od 9:00 do 17:00 hodin;
Předplacený program služba poskytována v rozsahu určeném podle Uživatelem zvoleného Tarifního pásma. Cena Tarifního pásma se odvíjí od souboru dostupných funkcí. Cena pro každé Tarifní pásmo je uvedena za jeden měsíc bez DPH, počínaje dnem uhrazení Služby;
Servisní podpora jsou služby Poskytovatele poskytované v pracovních dnech jako součást práva užívat Aplikaci;
Služba Shoptet doplněk Google Reviews služba, která spočívá v úplatném poskytnutí elektronických nástrojů k zobrazení Google recenzí na stránkách e-shopu Uživatele;
Správce určuje účel, způsoby a prostředky zpracování osobních údajů;
Spotřebitel každá fyzická osoba, která chce užívat Službu Shoptet doplněk Google Reviews mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání
Subjekty údajů fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde o Odběratele, Uživatele nebo o potencionálního Uživatele, který využívání Aplikace teprve zvažuje
Tarifní pásmo označení soubor dostupných funkcí
Uživatelský účet účet k Aplikaci, zřízený za podmínek této Smlouvy výlučně za účelem užívání Služby Shoptet doplněk Google Reviews;
Uživatel registrovaný zákazník společností Shoptet doplněk Google Reviews
Závady chybové stavy bránící řádnému poskytování a užívání Služby Shoptet doplněk Google Reviews;
Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s Osobními údaji nebo soubory Osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

1.2 Úvodní ustanovení

1.2.1 Poskytovatel na základě těchto obchodních podmínek poskytuje Uživateli k užívání Doplněk a veškeré služby s ním spojené.

1.2.2 Poskytovatel Doplněk Uživateli poskytuje na vlastní účet a odpovědnost. Shoptet není poskytovatelem Doplňku a neodpovídá za Doplněk ani jeho obsah.

1.2.3 Uživatel tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že ve vztahu k Doplňku Shoptet nemá povinnost poskytovat jakékoliv služby podpory nebo údržby a nenese odpovědnost za vypořádání nároků Uživatele nebo jakékoliv třetí strany ve vztahu k Poskytovateli a/nebo Poskytovatelem provozovanému Doplňku, ať už vyplývají z odpovědnosti za vady, způsobené škody či porušení právních předpisů, zejména v oblasti zpracování osobních údajů nebo jiných práv.

1.3 Licenční ujednání

1.3.1 Poskytovatel tímto Uživateli uděluje nevýhradní licenci (oprávnění) k užívání Doplňku.

1.4 Parametry provozu

1.4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Doplněk tak, že tento bude dostupný prostřednictvím sítě internet v rozsahu nejméně 99 % veškerého času v každém kalendářním měsíci.

1.4.2 Doplněk se považuje za dostupný, pokud jej lze řádně, tj. bez jakýchkoliv obtíží, poruch či závad, užívat k účelu uvedenému na jeho Produktové stránce. Doba, po kterou trvají standardní výluky a odstávky dle následujícího odstavce, se nezapočítává do celkového času, ke kterému se rozsah dostupnosti posuzuje.

1.4.3 Poskytovatel je oprávněn provádět odstávky Doplňku v čase od 00:00 do 04:00 hod. Tyto odstávky mohou být prováděny v rozsahu nejvýše 5 hodin za měsíc. O každé plánované odstávce je Poskytovatel povinen Uživatele informovat alespoň 3 dní předem.

1.5 Podpora a údržba

1.5.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli technickou podporu, a to prostřednictvím telefonického a e-mailového kontaktu. Kontaktní údaje jsou uvedeny na Produktové stránce Doplňku.

1.5.2 Na jakýkoliv dotaz, zaslaný Uživatelem bude Poskytovatel reagovat v pracovních dnech do 24 hodin od obdržení takového dotazu, a to prostřednictvím komunikačního kanálu přes který byl dotaz vznesen.

1.5.3 Poskytovatel se dále zavazuje zajistit pravidelnou údržbu a aktualizaci Doplňku, a to v rozsahu 10h/měsíc a provádět činnosti směřující k detekci závad Doplňku. Veškeré objevené závady se Poskytovatel zavazuje odstranit ve lhůtě odpovídající jejich závažnosti.

1.6 Odpovědnost

1.6.1 Veškerou odpovědnost za vady Doplňku nese výhradně Poskytovatel.

1.6.2 Poskytovatel také odpovídá za jakoukoli škodu či jinou újmu vzniklou z důvodu porušení jeho závazků vyplývajících z poskytování Doplňku Uživateli či z jakékoliv smlouvy, která mezi Poskytovatelem a Uživatelem byla ohledně Doplňku uzavřena.

1.6.3 Uživatel bere na vědomí, že Shoptet neodpovídá za žádné právní ani faktické vady Doplňku, stejně tak jako neodpovídá za jakoukoli škodu či jinou újmu vzniklou z důvodu porušení závazků Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek. Shoptet neodpovídá ani za úroveň dostupnosti Doplňku, jeho aktuální či budoucí komptabilitu ani za shodu popisu funkcionalit Doplňku se skutečnou funkcionalitou Doplňku.

1.6.4 Pro účely uplatnění práv z vadného plnění Poskytovatel uvádí následující kontaktní údaje email: pdonat@seznam.cz, telefon: 721 242 649.

2. Předmět Smlouvy

2.1 Poskytovatel poskytuje za podmínek uvedených v této Smlouvě Uživateli Službu Shoptet doplněk Google Reviews. Uživatel přijímá Službu Shoptet doplněk Google Reviews za podmínek uvedených v této Smlouvě a za její užívání se zavazuje uhradit Poskytovateli Odměnu.

2.2 Poskytováním Služby Shoptet doplněk Google Reviews se zejména rozumí:

2.2.1 právo Uživatele užívat Službu Shoptet doplněk Google Reviews podle této Smlouvy za účelem přípravy tiskových podkladů v rámci dostupných funkcí;

2.2.2 právo Uživatele mít zřízen a využívat Uživatelský účet k Aplikaci;

2.2.3 povinnost Uživatele uhradit sjednanou Odměnu.

2.3 Poskytovatel prohlašuje, že Služba Shoptet doplněk Google Reviews není určená osobám mladším 16 let a spotřebitelům.

3. Registrace uživatele

3.1 Registrace je nutnou podmínkou k řádnému využívání Služby; Uživatel to tímto bere na vědomí a zavazuje se provést řádnou registraci.

3.2 Registrace se provádí vyplněním registračního formuláře na stránkách https://ratings.shoptet.imagineanything.cz, když obsahuje potvrzení Uživatele, že se seznámil a souhlasí s podmínkami této Smlouvy. Alternativně může registrace proběhnout automaticky při instalaci služby skrze napojení ze služeb třetích stran(např. Shoptet marketplace).

3.3 Registrace je ukončena až při prvním přihlašení do aplikace skrze jednorázově platný odkaz zaslaný e-mailem a nebo přihlášením pomocí napojení třetí strany(např. Shoptet účet).

3.4 Uživatel se tímto zavazuje uvést v registračním formuláři správné a úplné osobní údaje o své osobě. Tyto údaje má Uživatel povinnost aktualizovat dle platného stavu. Uživatel má zároveň právo registrační údaje v průběhu užívání Služby měnit a doplňovat.

3.5 Poskytovatel může podle vlastního uvážení nabídnout bezplatnou zkušební verzi aplikace na omezenou dobu. I přesto může být uživatel požádán o sdělení kontaktních údajů, za účelem vymáhání pravidel používání Shoptet doplněk Google Reviews.

4. Odměna za Službu Shoptet doplněk Google Reviews a způsob úhrady

4.1 Služba je poskytována za úplatu. Uživatel se tímto zavazuje za poskytování Služby Shoptet doplněk Google Reviews platit Poskytovateli Odměnu.

4.2 Výše Odměny je stanovena podle platného Ceníku zveřejněného na stránkách https://ratings.shoptet.imagineanything.cz. Veškeré ceny v Ceníku jsou uvedeny bez DPH, které je účtováno v zákonné výši.

4.3 Ceník může být Poskytovatelem jednostranně změněn, a to s účinností od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla změna provedena. Informace o změně Ceníku budou vždy k dispozici na webu Poskytovatele, současně Poskytovatel o tom informuje Uživatele.

5. Předplacené tarify

5.1 Uživatel uhradí Odměnu tak, že Poskytovateli poskytne měsíční paušální plnění ve výši stanovené podle tarifního pásma zvoleného Uživatelem.

5.2 Přehled plateb a faktur je Uživateli k dispozici na jeho Uživatelském účtu.

5.3 Uživatel je povinen uhradit poskytování Služby za každé již započaté fakturační období. Na konci fakturačního období se předplacený tarif automaticky obnovuje. Poskytovatel má právo na úhradu Odměny dle příslušné faktury vystavené první den následujícího fakturačního období.

5.4 Služba Shoptet doplněk Google Reviews se považuje za uhrazenou a bude Uživateli aktivována po připsání peněžních prostředků v dohodnuté výši na bankovní účet Poskytovatele.

5.5 Pro případ prodlení se zaplacením Odměny nebo jakékoli její části delšího než 5 dní od data splatnosti Odměny, je Poskytovatel oprávněn odepřít Uživateli právo užívání Aplikace (blokace Uživatelského účtu) podle této Smlouvy a opět jej obnovit až po uhrazení dlužné Odměny.

6. Práva a povinnosti Uživatele

6.1 Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že

6.1.1 je plně způsobilý k právním úkonům,

6.1.2 veškeré údaje, které o sobě poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

6.1.3 nebude používat Službu Shoptet doplněk Google Reviews v rozporu s platnými právními předpisy České republiky,

6.1.4 bude používat Službu Shoptet doplněk Google Reviews pouze k účelu, k němuž je určena,

6.1.5 se před zahájením užívání Služby Shoptet doplněk Google Reviews důkladně seznámil s podmínkami této Smlouvy a zcela s nimi souhlasí.

6.2 Uživatel se zavazuje, že:

6.2.1 neuskuteční žádné takové jednání, které by bylo schopno narušit nebo poškodit Aplikaci a ohrozit nebo znemožnit poskytování Služby Shoptet doplněk Google Reviews;

6.2.2 pro přístup ke Službě Shoptet doplněk Google Reviews se ani nepokusí ani nebude využívat jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem;

6.2.3 všechny identifikační údaje a hesla(byť se může jednat o heslo k přihlašovacímu e-mailu) nezbytná pro přístup Uživatele ke Službě Shoptet doplněk Google Reviews nesdělí žádné třetí osobě a pokud by zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou zjistil, neprodleně tuto skutečnost sdělí Poskytovateli;

6.3 Uživatel je v rámci užívání Služby Shoptet doplněk Google Reviews povinen zachovávat práva Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Služba, jakož i veškerý software s ní související jsou duševním vlastnictvím Poskytovatele. Tato smlouva představuje pouze ujednání o podmínkách poskytování Služby, v žádném případě nevzniká právo Uživatele jako např. licenční či jiné obdobné právo.  

6.4 Uživatel má právo zřídit další podúčty v mezích Aplikace. Uživatel je povinen vrátit nebo zpřístupnit Obsah svým klientům (jednotlivým podúčtům) pro případ ukončení jejich vzájemného vztahu. O tom je Uživatel povinen Poskytovatele informovat.

6.5 Uživatel se dále zavazuje, že Obsah uživatele bude v souladu s právními předpisy a touto Smlouvou, zejména je povinen zajistit, aby:

6.5.1 neobsahoval jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele;

6.5.2 neobsahoval jakékoli části, jež svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporují nebo podněcují zneužívání takových látek;

6.5.3 nesouvisel s nelegálními produkty či službami, eskortními službami, by byl v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy;

6.5.4 neobsahoval jakékoli části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody;

6.5.5 neobsahoval jakékoli části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání;

6.5.6 neobsahoval jakékoli části, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků;

6.5.7 neobsahoval pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku;

6.5.8 neumožňoval osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům,

6.5.9 neobsahoval nepravdivý nebo klamavý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu;

6.5.10 nepodporoval hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím;

6.5.11 neporušoval práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob, zejména Poskytovatele;

6.5.12 nebyly neoprávněně užity ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné.

6.6 Pro případ, že Obsah uživatele bude v rozporu s pravidly podle této Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn i bez předchozího oznámení zcela a okamžitě zastavit poskytování Služby Uživateli a odstoupit od Smlouvy.

6.7 Poruší-li Uživatel povinnosti podle Smlouvy je povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích osob vůči Poskytovateli v důsledku porušení některého z výše uvedeného závazku Uživatele. Tím není dotčen nárok Poskytovatele a třetích osob na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení výše uvedeného závazku, kterou se Uživatel zavazuje Poskytovateli a/nebo třetím osobám uhradit.

6.8 Uživatel zcela odpovídá za Obsah Uživatele, který může být do Aplikace vložen pouze, pokud odpovídá platným právním předpisům a této Smlouvě. Není porušením této smlouvy, pokud Služba není poskytována řádně z důvodu nekvalitního, neúplného nebo dokonce nelegálního Obsahu Uživatele.

6.9 Uživatel je povinen si zajistit odpovídající technické vybavení, které mu budou umožňovat využívat vlastnosti Služby podle této Smlouvy.

6.10 Není porušením této Smlouvy, pokud není Služba poskytována v důsledku Nutné údržby nebo proto, že Uživatel porušil některou z podmínek této Smlouvy.

7. Práva a povinnosti Poskytovatele

7.1 Poskytovatel nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky provozu Služby, je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném čase zajistil znovu zprovoznění Služby.

7.2 Poskytovatel může prostřednictvím Admin přístupu k Aplikaci kontrolovat Uživatelský účet a Službu pozastavit v případě, že zjistí nesrovnalosti s podmínkami této Smlouvy nebo s morálním přesvědčením a standardy Poskytovatele; o tom ihned Uživatele informuje.

7.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech poruch technické povahy na straně Uživatele či v síti Internet omezit či dočasně zastavit poskytování Služby, o čemž bude informovat Uživatele bez zbytečného odkladu. Zejména se jedná o výpadky sítě Internet nebo okolnosti, které potřebují součinnost třetích stran.

7.4 Není porušením Smlouvy, když v důsledku omezení nebo přerušení Služby Shoptet doplněk Google Reviews ztratí Uživatel dočasně přístup k Obsahu Služby.

8. Omezení odpovědnosti

8.1 Pro případ, že by Poskytovatel byl odpovědný k náhradě škody nebo újmy, která by mohla vzniknout v souvislosti s používáním Služby, odpovídá maximálně do výše zaplacené Odměny ze strany Uživatele za posledních 6 měsíců.

9. Vyšší moc

9.1 Smluvní strany neodpovídají za porušení povinností podle této Smlouvy způsobené vyšší mocí, pokud tato Smlouva nestanoví jinak. Vyšší mocí se rozumí jakákoli překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná Smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

10. Nutná údržba

10.1 Nutnou údržbou se rozumí pravidelná údržba potřebná k zachování vlastností Služby. Nutná údržba je prováděna z iniciativy Poskytovatele, nejedná se o reakci na jakoukoli Závadu.

10.2 Uživatel je povinen strpět krátkodobou odstávku Služby spočívající v jejím omezení nebo přerušení, a to i bez upozornění Poskytovatele.

11. Vady služby

11.1 Je-li Služba poskytnuta vadně nebo není-li Uživateli poskytnuta podle této Smlouvy, má Uživatel právo podat stížnost na vady Služby.

11.2 Stížnost na vady Služby je třeba podat písemně, a to nejpozději do dvou dnů od okamžiku, kdy Uživatel zjistil nedostatek Služby, nejpozději však do 24 hodin od opětovného zprovoznění Služby a to na e-mail pdonat@seznam.cz. Později podaná reklamace bude odmítnuta a Uživatel ztrácí nároky z odpovědnosti za vady.

11.3 Uživatel je ve stížnosti povinen uvést svou identifikaci, detailní popis důvodů stížnosti a dobu jejich vzniku, případně dobu opětovného zprovoznění Služby.

11.4 Poskytovatel je povinen vyřídit stížnost Uživatele nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí; to nemá vliv na splatnost Odměny.  

12. Ukončení Smlouvy

12.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou okamžikem registrace Uživatele.

12.2 Poskytovatel i Uživatel mají právo jednostranně vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu. Smlouva se považuje za ukončenou k poslednímu dni daného fakturačního období, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.

12.3 Smlouva se považuje za ukončenou po uplynutí 2 let od posledního přihlášení k Uživatelskému účtu. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn odstranit Uživatelský účet včetně jeho veškerého Obsahu.

12.4 Uživatel souhlasí s tím, že pro případ, kdy Poskytovatel bez své viny ztratil způsobilost k poskytování Služby, tj. například změnou právních předpisů, se Smlouva považuje tímto okamžikem za ukončenou, což není považováno jako porušení Smlouvy.

12.5 Poskytovatel má právo Službu omezit nebo neposkytnout a zablokovat Účet uživatele včetně jeho Obsahu a okamžitě odstoupit od Smlouvy, jakmile zjistí její podstatné porušení. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:

12.5.1 takové jednání Uživatele, které je schopno jakkoli ohrozit Aplikaci;

12.6 Uživatel postupuje v rozporu s touto Smlouvou, když:

12.6.1 Uživatel užíval Službu Shoptet doplněk Google Reviews způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele, a/nebo se i jen pokusil zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby Shoptet doplněk Google Reviews;

12.6.2 Uživatel se i jen pokusil získat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných uživatelů Služby Shoptet doplněk Google Reviews i služeb a produktů třetích osob.

12.7 V případě ukončení Smlouvy, nemá Uživatel právo na vrácení poměrné části zaplacené a nevyužité Odměny za využívání Služby.

13. Ochrana osobních údajů

13.1 Ochrana osobních údajů je řešena ve zpracovatelské smlouvě, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

12.2 Ochrana osobních údajů ze strany Poskytovatele je dále popsána v Podmínkách zpracování osobních údajů níže.

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Smlouva je uzavřena prostřednictvím sítě internet, dokončením registrace k Uživatelskému účtu.

14.2 Žádná ze Stran není ve vztahu k druhé Straně slabší stranou, rozumí plně obsahu této Smlouvy a plně se všemi riziky, včetně rizika změny poměrů, změn cenové hladiny, kurzových a úrokových změn, akceptuje závazky v této Smlouvě sjednané, nepovažuje vzájemná práva a povinnosti za nedůvodně nerovnovážné a přebírá nebezpečí změny okolností.

14.3 V případě neplatnosti či neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení Smlouvy Strany učiní veškeré kroky nezbytné k nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, které bude platné, účinné a vymahatelné a bude odpovídat účelu nahrazovaného ustanovení a celé Smlouvy.

14.4 Pro záležitosti zvláště neupravené v této Smlouvě platí obecně závazné právní předpisy. Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“). Strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

14.5 Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem této Smlouvy jednáním a vzájemnou dohodou. Pro případ soudních sporů, zejména těch s mezinárodním prvkem, se Strany v souladu s § 89a Občanského soudního řádu dohodly, že místně příslušný bude vždy obecný soud Poskytovatele.

14.6 Tato Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak.

14.7 Strany prohlašují a souhlasí, že práva a povinnosti, které pro ně vyplývají z této Smlouvy, pro případ zániku nebo jakýchkoliv jiných právních skutečností s následkem přechodu práv a povinností přecházejí na jejich právní nástupce.

Podmínky zpracování osobních údajů

Zákazník (dále jako „Správce“) a společnost Imagine Anything s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 291 37 420, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 203134 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Zpracovatel“), zastoupená panem Přemyslem Donátem, jednatelem se v souladu s čl. 28 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) dohodli na následujících podmínkách zpracování osobních údajů.

Účel a předmět těchto podmínek

 1. Těmito podmínkami zpracování osobních údajů (dále jen „Podmínky zpracování“) Správce pověřuje Zpracovatele prováděním zpracování osobních údajů (dále jen „Osobní údaje“) za podmínek dále uvedených a Zpracovatel se zavazuje pro Správce toto zpracování Osobních údajů provádět.
 2. Zpracovatel i Správce prohlašují, že zpracování Osobních údajů je nezbytné pro poskytování služeb, které Správce u Zpracovatele objednává.

Vymezení zpracování

Strany se dohodly na následujícím vymezení zpracování Osobních údajů Zpracovatelem pro Správce, kterým se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování služeb pro Správce (dále jen „Zpracování“).

Předmět, účel a doba trvání zpracování

 1. Správce zpracovává Osobní údaje svých zákazníků, a to za účelem plnění smluv uzavřených s těmito zákazníky. Zpracovatel zpracovává Osobní údaje zákazníků Správce, a to za účelem řádného poskytování služeb Správci.
 2. Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje pouze v rozsahu nezbytně nutném pro poskytování služeb Správci, a to pouze po dobu poskytování těchto služeb.

Povaha Zpracování

 1. Plnění povinností Zpracovatele při poskytování služeb Správci vyžaduje v určitém rozsahu Zpracování Osobních údajů pro Správce. Není však možné zamezit přístupu Zpracovatele k Osobním údajům, aniž by to ovlivnilo povinnosti Zpracovatele související s plněním jeho povinností. Přístup Zpracovatele k Osobním údajům bude mít pozitivní důsledek pro zákazníky Správce, neboť přispěje ke zkvalitnění služeb Správce.

Typy Osobních údajů:

 1. Adresní a identifikační Osobní údaje: jméno, příjmení, fakturační adresa, doručovací adresa, telefonní číslo, email.
 2. Síťové identifikátory: IP adresa, cookies a další identifikátory, které mohou sloužit k identifikaci konkrétní osoby.

Práva a povinnosti stran

 1. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat Osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce a pro výše uvedený účel.
 2. Zpracovatel informuje neprodleně Správce v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn Správce porušuje tyto Podmínky zpracování nebo právní předpis, zejména právní předpis týkající se ochrany osobních údajů.
 3. Zpracovatel se zavazuje zohledňovat při plnění svých povinností dle těchto Podmínek zpracování, zejména pak při stanovování technických a organizačních opatření na ochranu Osobních údajů, povahu Zpracování. Při určování povahy Zpracování Zpracovatel zohlední zejména rozsah a kategorie zpracovávaných Osobních údajů, postavení subjektů Osobních údajů, kontext Zpracování a z toho plynoucí rizika pro práva a svobody fyzických osob.
 4. Zpracovatel se zavazuje zajistit, že veškeré osoby oprávněné jeho jménem zpracovávat Osobní údaje budou před tím, než jim budou Osobní údaje zpřístupněny, zavázány k mlčenlivosti ve vztahu ke zpracování Osobních údajů a s ohledem na veškeré zpracovávané Osobní údaje, ledaže by se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti minimálně ve stejném rozsahu.
 5. Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti Zpracovatele stanovené v těchto Podmínkách zpracování. Zpracovatel umožní Správci nebo jiné osobě, kterou Správce pověřil, provádět audity na zpracování Osobních údajů, včetně inspekcí, a k těmto auditům přispěje tak, aby mohl být plně ověřen soulad Zpracovatele s jeho povinnostmi vyplývajícími z těchto Podmínek zpracování osobních údajů, Nařízení a/nebo z jiných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
 6. Zpracovatel se dále zavazuje být Správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle obecných předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, a to při zohlednění povahy Zpracování a informací, jež má k dispozici.

Technická a organizační opatření

 1. Zpracovatel se zavazuje při Zpracování Osobních údajů přijmout technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistil a byl schopen  doložit, že Zpracování Osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením a dalšími předpisy na ochranu osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat.
 2. Zpracovatel bude nápomocen Správci a poskytne Správci veškerou potřebnou součinnost pro splnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů.

Porušení zabezpečení Osobních údajů

 1. Zpracovatel ohlásí Správci jakékoliv porušení zabezpečení Osobních údajů bez zbytečného odkladu, kdy se o porušení zabezpečení Osobních údajů dozví.
 2. Ohlášení porušení zabezpečení bude učiněno e-mailem a to na kontaktní e-mail uvedený Správcem při objednání služeb Zpracovatele. Jakékoliv ohlášení porušení zabezpečení Osobních údajů bude obsahovat zejména informace, jsou-li Zpracovateli v době oznámení známy - datum porušení zabezpečení, datum zjištění porušení, datum ohlášení správci, povahu porušení, příčinu porušení, přibližný počet dotčených subjektů, kategorii dotčených subjektů, přibližné množství dotčených záznamů Osobních údajů, popis pravděpodobných důsledků porušení a popis přijatých opatření nebo opatření navržených k přijetí s cílem vyřešit porušení.

Zapojení dalších zpracovatelů

 1. Správce tímto uděluje Zpracovateli obecné povolení k zapojení dalších zpracovatelů do Zpracování uvedených v seznamu dalších zpracovatelů, které Zpracovatel využívá. Seznam dalších zpracovatelů je uveden níže. Tento seznam může být Zpracovatelem průběžně aktualizován. V případě, že Správce vysloví vůči danému dalšímu zpracovateli námitky, Zpracovatel nezapojí daného dalšího zpracovatele do Zpracování, dokud nedojde k výslovnému odsouhlasení daného dalšího zpracovatele Správcem.
 2. Pokud Zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele do zpracování pro Správce, bude požadovat, aby takový další zpracovatel byl schopen dostát svým povinnostem na ochranu Osobních údajů minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jsou dohodnuty v těchto Podmínkách zpracování. Po takovém dalším zpracovateli bude Zpracovatel zejména požadovat poskytnutí dostatečných záruk zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování Osobních údajů s ohledem jeho rizika splňovalo požadavky právních předpisů a pravidla a podmínky, na kterých se strany dohodly, že je budou dodržovat.
 3. Správce tímto prohlašuje, že informoval zákazníky (subjekty údajů) o tom, že jejich Osobní údaje budou zpracovány Zpracovatelem.

Seznam dalších zpracovatelů:

 1. Amazon Web Services, Inc. - podmínky zpracování osobních údajů

Předání Osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

 1. Zpracovatel může předat Osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze na základě pokynů Správce dle těchto Podmínek zpracování nebo pokud Zpracovateli toto předání ukládají právní předpisy.
 2. K jakémukoli předání do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím dle tohoto článku může dále dojít pouze tehdy, splní-li Zpracovatel podmínky stanovené pro takové předání v kapitole V Nařízení.

Porušení a doba závaznosti podmínek zpracování

 1. Tyto Podmínky zpracování pozbývají platnosti teprve v okamžiku, kdy dojde k úplnému ukončení zpracování jakýchkoli Osobních údajů nebo výsledků zpracování získaných Zpracovatelem v souvislosti s poskytováním služeb Správci.
 2. V případě důvodného podezření Správce na jakékoliv porušení těchto Podmínek zpracování Zpracovatelem je Správce oprávněn požadovat po Zpracovateli přiměřené omezení zpracování Osobních údajů, a to do doby, než bude porušení odstraněno, případně než nedojde ke shodě Stran o tom, že k porušení povinností Zpracovatele nedošlo.
 3. Zpracovatel všechny Osobní údaje vrátí Správci bezodkladně po ukončení poskytování svých služeb, ledaže Správce stanoví jinak nebo v případě, že právní předpisy po Zpracovateli požadují archivaci předmětných Osobních údajů. Zpracovatel následně vymaže Osobní údaje a zničí existující kopie Osobních údajů bezodkladně poté, co bude Zpracovateli doručeno potvrzení Správce o obdržení vrácených Osobních údajů.

Kontakt

V případě dotazů stran našich Zásad zpracování osobních údajů se na nás obraťte prostřednictvím e-mailu pdonat@seznam.cz nebo telefonu +420 721 242 649.